ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Με αφορμή την εντατικοποίηση των ελέγχων από κρατικούς φορείς σε κτίρια παραγωγικής διαδικασίας, βιομηχανίες αλλά και πάσης φύσεως κτίρια σχετικά με την Πιστοποίηση των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), σας ενημερώνουμε ότι η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) έχει θεσμοθετηθεί με την Υπουργική Απόφαση Φ50/503/168 της 19/04/2011 (ΦΕΚ 844Β/16.05.2011). Σημειώνουμε ότι το ανωτέρω έγγραφο δεν αποτελεί έγγραφο της ΔΕΗ αλλά επίσημο κρατικό έγγραφο στο οποίο ορίζεται το περιεχόμενο της νέας Υ.Δ.Ε.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 14 του ΦΕΚ 143Α/17.06.2011, αναφέρεται ρητά ότι η ΔΕΗ ή άλλη Επιχείρηση Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενημερώνονται για την ανωτέρω υποβολή της Υ.Δ.Ε.

Συνοπτικά, μετά την αντικατάσταση του Κανονισμού Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (Κ.Ε.Η.Ε.) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 (ΦΕΚ 470Β/05.03.2004), τον νέο καθορισμό του τρόπου και της συχνότητας ελέγχου των Ε.Η.Ε. και τη θεσμοθέτηση της νέας Υ.Δ.Ε., όλοι οι ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, ανεξαιρέτως παρόχου, οφείλουν να συμμορφωθούν.

Η IPEL AETE, με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια των χρηστών των Ε.Η.Ε. αλλά και βάσει των νομοθετικών απαιτήσεων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί, είναι σε θέση να σας παρέχει τους απαιτούμενους ελέγχους και πιστοποιητικά.