ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Μ.Τ. ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΧΥΤΟΡΗΤΙΝΗΣ

 • Οι προσφερόμενοι Μ/Σ πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές VDE 0532

  • IEC 76-1 έως 76-5
  • IEC 726 : 1982 έκδοση μαζί με την τροποποίηση αρ. 1 του Φεβρουαρίου 1986.
  • CENELEC Harmonization Documents HD 464 S1,538-1 S1 :

  Οι διαδικασίες σχεδιασμού και παραγωγής των Μ/Σ αυτών θα είναι πιστοποιημένες τουλάχιστον κατά ISO 9002, από αναγνωρισμένο οργανισμό.

 • Κατασκευαστικά στοιχεία

  Α. Πυρήνας

  Θα κατασκευάζεται από ελάσματα πυριτιούχου χάλυβα προσανατολισμένων κρυστάλλων, μονωμένα με ορυκτό οξείδιο και προστατευμένα από οξείδωση με ένα στρώμα βερνικιού.

  Β. Τυλίγματα Χ.Τ.

  Θα είναι κατασκευασμένα από φύλλα αλουμινίου,  θα είναι εμποτισμένα σε συνθετική αλκυδική ρητίνη ώστε να προκύπτει κλάση μόνωσης F.

   

  Τα άκρα των πηνίων Χ.Τ. θα είναι καλυμμένα με εποξειδική ρητίνη και το φύλλο θα είναι προστατευμένο παντού με μονωτικό υλικό ακόμα και ενδιάμεσα των στρώσεων.

  Γ. Τυλίγματα Μ.Τ.

  Αυτά θα είναι ανεξάρτητα από τυλίγματα Χ.Τ. και θα είναι κατασκευασμένα από φύλλο αλουμινίου (aluminium foil) με κλάση μόνωσης F.

  Τα τυλίγματα Μ.Τ.  θα είναι εμποτισμένα σε συνθήκες κενού, σε άφλεκτη εποξειδική ρητίνη. Το μίγμα θα αποτελείται από :

  • Βάση από διφαινύλιο Α
  • Εποξειδική ρητίνη
  • Οργανικούς ανυδρίτες
  • Επιβραδυντή φωτιάς

   

  Ο επιβραδυντής φωτιάς θα είναι προσεκτικά ανακατεμένος με την ρητίνη και τον σκληρυντή. Θα αποτελείται από υδροξείδιο του αλουμινίου ή άλλο επιβραδυντικό υλικό,  ανακατεμμένο με σιλικόνη. Το προϊόν που θα προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία θα είναι κλάσης μόνωσης F.

  Δ. Συνδέσεις Μ.Τ.

  Οι συνδέσεις Μ.Τ. θα γίνονται από το πάνω μέρος των συνδετικών μπαρών. Κάθε μπάρα θα έχει έτοιμη τρύπα για την σύνδεση των ακροδεκτών. Για τον σχηματισμό του τριγώνου στην Μ.Τ. θα χρησιμοποιούνται άκαμπτες σωληνωτοί ράβδοι χαλκού, και όχι καλώδια και θα προστατεύονται από θερμοσυστελλόμενα στοιχεία.

  Ε. Συνδέσεις Χ.Τ.

  Οι συνδέσεις Χ.Τ. θα γίνονται από τις μπάρες που βρίσκονται στην κορυφή των πηνίων Χ.Τ. , απέναντι από τις συνδέσεις Μ.Τ.  Η σύνδεση του ουδετέρου Χ.Τ. θα γίνεται απ’ απευθείας στην μπάρα ουδετέρου. Οι συνδετικές μπάρες θα είναι από χαλκό ή επικασσιτερομμένο αλουμίνιο (κατά την  προτίμηση του κατασκευαστή) και οι συνδέσεις θα γίνονται με βίδες και χωρίς κολλήσεις.

  ΣΤ. Λήψεις Μ.Τ.

  Οι συνδέσεις των λήψεων θα γίνονται με μπαράκια τα οποία θα βιδώνονται στις αντίστοιχες λήψεις.

 • Η συχνότητα θα είναι 50 Hz.

 • Οι Μ/Σ θα είναι τριφασικοί, δύο τυλιγμάτων με πηνία Μ.Τ.

  Οι Μ/Σ θα είναι τριφασικοί, δύο τυλιγμάτων με πηνία Μ.Τ. κατασκευασμένα από τυλίγματα αλουμινίου και πλήρως εμβαπτισμένα σε χυτορητίνη σε ειδικούς κλιβάνους εν κενώ, κλάσσης μόνωσης F για την Μ.Τ. και τη Χ.Τ.,  βαθμού προστασίας ΙΡ00, απωλειών σε κενή λειτουργία βάσει DIN 42 523, πλήρως εξοπλισμένοι έκαστος με ΡΤ 100 – 1 αισθητήρα ανά φάση Μ/Σ, κανάλι καλωδίωσης και στεγανό κλεμμοκιβώτιο σύνδεσης αισθητήρων βαθμού προστασίας IP 30 όπου τα καλώδια θα εισέρχονται μέω στυπειοθλιπτών θερμοκρασίας, 3 ακροδέκτες Μ.Τ. , 4 ακροδέκτες Χ.Τ., πενταθέσιο σύστημα μεταγωγής τάσης, πινακίδα ισχύος, 4 κρίκους ανύψωσης, 4 τροχούς κυλίσεως Μ.Τ.. Η αντοχή των τυλιγμάτων Μ.Τ. σε βιομηχανική συχνότητα επί ένα λεπτό θα είναι 50 kV και σε πλήρες κρουστικό κύμα 1,2/50 μς θα είναι 95 kV.

  Η μετατροπή στη Μ.Τ. θα γίνεται αφού πρώτα θέσουμε τον Μ/Σ εκτός τάσεως, με ειδικές λήψεις σε κάθε πηνίο Μ.Τ. που έχουν σημανθεί κατάλληλα και δεν αφήνουν γυμνά μέρη ακάλυπτα.

 • Η συνδεσμολογία των Μ/Σ θα είναι Dyn 5 ή Dyn 11.

 • Οι Μ/Σ θα είναι συνεχούς λειτουργίας

  Οι Μ/Σ θα είναι συνεχούς λειτουργίας και κατασκευασμένοι έτσι ώστε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 40°C, να μπορούν να αποδίδουν την ονομαστική τους ισχύ.

 • Οι απώλειες των Μ/Σ (εν κενώ και βραχυκυκλώσεως)

  Οι απώλειες των Μ/Σ (εν κενώ και βραχυκυκλώσεως) καθώς και η τάση βραχυκυκλώσεως θα συμφωνούν με το DIN 42523 και την EU548/2014

 • Ο βαθμός προστασίας των Μ/Σ θα είναι ΙΡ 00 για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο.

 • Οι Μ/Σ θα έχουν κλάση θερμοκρασίας μόνωσης F

  Οι Μ/Σ  θα έχουν κλάση θερμοκρασίας μόνωσης F δηλαδή θα επιτρέπουν μέγιστη αύξηση θερμοκρασίας βάση VDE 0532 μέρος 12, πίνακας 1.

 • Οι Μ/Σ θα είναι κατασκευασμένοι

  Οι Μ/Σ θα είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε ο μέσος όρος τιμών της στάθμης θορύβου ισχύος να είναι κάτω από τις τιμές που επιτρέπει το DIN 42523.

 • H τάση ραδιοφωνικών παρεμβολών θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές ΝΕΜΑ TR1/68

 • Οι τέσσερις δοκοί σύσφιξης των Μ/Σ πρέπει να είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ

 • Οι Μ/Σ θα είναι εφοδιασμένοι με τα παρακάτω εξαρτήματα:

  • 3 ακροδέκτες Μ.Τ.
  • 3 ακροδέκτες Χ.Τ. με μπάρες και 1 ουδέτερο
  • 4 κρίκους ανύψωσης
  • 5 θέσιο σύστημα λήψεων μεταγωγής εκτός τάσης
  • 4 τροχούς κυλίσεως διπλής κατευθύνσεως.
  • 1 επιτηρητή θερμοκρασίας των τυλιγμάτων με ψηφιακή ένδειξη και δυνατότητα προγραμματισμού σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή τύπου TEC-Τ 154
  • 3 Θερμοστοιχεία PT 100
  • 3 Κύλινδροι υποδοχής θερμοστοιχείων
  • κανάλι στήριξης καλωδίων σύνδεσης
  • Κλεμμοκιβώτιο καλωδίων αισθητήρων IP 31
  • 1 πινακίδα ισχύος, στην οποία θα είναι τυπωμένα τα ακόλουθα :

  α) τύπος Μ/Σ
  β) όνομα του κατασκευαστή
  γ) έτος – και αριθμός σειράς κατασκευής
  δ) αριθμός φάσεων
  ε) ονομαστική ισχύς
  στ) ονομαστική συχνότητα
  ζ) ονομαστικές τάσεις πρωτεύοντος και δευτερεύοντος
  η) ονομαστική ένταση ρεύματος
  θ) ομάδα ζεύξεως
  ι) τρόπος αλλάγης λήψεων
  κ) τάση βραχυκυκλώσεως
  λ) κλάση μόνωσης
  μ) τρόπος ψύξης
  ν) ολικό βάρος

 • Οι Μ/Σ θα υποβληθούν σε όλες τις δοκιμές σειράς που ορίζουν οι προδιαγραφές IEC 76-726 και για κάθε είδος Μ/Σ

 • Η δοκιμή της θερμικής καταπόνησης του Μ/Σ

  Η δοκιμή της θερμικής καταπόνησης του Μ/Σ θα γίνει σε έναν τουλάχιστον Μ/Σ η εναλλακτικά θα υποβληθεί πρωτόκολλο δοκιμών από ανεξάρτητο ινστιτούτο δοκιμών παρόμοιου Μ/Σ.

 • Για τις πιο κάτω δοκιμές πρέπει με τη προσφορά να υποβληθούν πιστοποιητικά:

  α) αντοχής σε βραχυκύκλωμα
  β) διηλεκτρικής αντοχής 1,2/50 μS
  γ) αντοχής στη φωτιά

 • Το εργοστάσιο κατασκευής των Μ/Σ

  Το εργοστάσιο κατασκευής των Μ/Σ πρέπει να έχει πιστοποιήσει την κατασκευή της γιά  την αντοχή των Μ/Σ στο περιβάλλον / κλιματολογικών συνθηκών / φωτιάς, πιστοποιητικό Ε2 / C2 / F1. Το αντίστοιχο πιστοποιητικό πρέπει να υποβληθεί με τη προσφορά.

 • Φυλλάδιο με το κατασκευαστικό πρόγραμμα

  α)  Φυλλάδιο με το κατασκευαστικό πρόγραμμα του εργοστασίου παραγωγής των Μ/Σ.
  Β)  Φυλλάδιο με το profil της κατασκευαστικής εταιρείας
  Γ)  Έντυπο που να φαίνεται ότι η κατασκευαστική εταιρεία διαθέτει δικά της χυτήρια
  Δ)  Φυλλάδιο του κατασκευαστή των επιτηρητών θερμοκρασίας και των ανεμιστήρων ψύξης εάν απαιτούνται

 • Θα πρέπει να υπάρχει λίστα εγκατεστημένων Μ/Σ χυτορητίνης

  Θα πρέπει να υπάρχει λίστα εγκατεστημένων Μ/Σ χυτορητίνης (του ίδιου κατασκευαστή) στην Ελλάδα τουλάχιστον 200.000 kVA, το οποίο θα αποδεικνύεται με reference list που θα προσκομίσει ο προμηθευτής. Αυτό αποδεικν΄θει την ποιότητα και την αξιοπιστία του κατασκευαστή.

  Με την υποβολή της προσφοράς πρέπει να υποβληθούν τα πιό κάτω στοιχεία στην ελληνική γλώσσα:

  α) Τεχνική περιγραφή Μ/Σ και απαντήσεις στα πιο πάνω προδιαγεγραμμένα με σχόλια και ενδεχόμενες αποκλίσεις από την προδιαγραφή.

  β) Σχέδια διαστάσεων όπου να φαίνεται το βάρος, οι διαστάσεις και τα εξαρτήματα του κάθε Μ/Σ και της προστασίας του ΙΡ20.

  γ) Σχέδιο τυπικής πινακίδας ισχύος.

  δ) Τεχνικό εγχειρίδιο με οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας των Μ/Σ ξηρού τύπου με μόνωση χυτορητίνης του εργοστασίου κατασκευής.

  ε) Βαθμός απόδοσης των Μ/Σ για συνφ=1 / 0,9 / 0,85 / 0,8 και για φορτία από 20% έως 140% σε σχέση με το ονομαστικό φορτίο σε βήματα των 20%.

  Στ) 1. Κατάσταση παραδοθέντων Μ/Σ παγοσμίως

  2. Κατάσταση παραδοθέντων Μ/Σ στην Ελλάδα μέσα από την οποία να αποδεικνύεται ότι βρίσκονται εγκατεστημένοι Μ/Σ συνολικής ισχύος πάνω από 200.000 kVA

  η) Στοιχεία χρησιμοποιούμενου τύπου χυτορητίνης

  – αντοχή κάμψεως DIN 53452.
  – αντοχή εφελκυσμού DIN 53455.
  – δυνατότητα επιμήκυνσης DIN 53455
  – συντελεστής ελαστικότητας DIN 53457
  – δυνατότητα αναπήδησης DIN 53453
  – αντοχή συμπιέσεως DIN 53454
  – ειδική αντίσταση DIN 53482
  – διηλεκτρική αντοχή συναρτ. Πάχους και χρόνου IEC 243
  – πυκνότητα DIN 53479
  – συντελεστής θερμικής διαστολής DIN 53752
  – θερμική αγωγιμότητα DIN 52612
  – θερμοκρασία αποσύνθεσης VSM 77113
  – απορρόφηση ύδατος DIN 53495

EΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Μ/Σ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΕC-Τ154
Βοηθητική τάση τροφοδοσίας
– ονομαστική τάση 24-240 V ac-dc
– μέγιστες ανεκτές τιμές 20-270 V ac-dc
– Vdc με αναστρέψιμες πολικότητες

Εισόδοι

 • 3 ή4 είσοδοι για αισθητήρες RTD Pt100 τριών αγωγών.
 • αφαιρούμενοι οπίσθιοι ακροδέκτες.
 • κανάλια εισόδου με προστασία κατά των ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών και υπερτάσεων
 • αντιστάθμιση θερμοκρασίας καλωδίων αισθητήρων μέχρι 500 m (1 mm).

Έξοδοι

 • 2 ρελαί συναγερμού (ALARM-TRIP).
 • 1 ρελαί για τον έλεγχο των ανεμιστήρων (FAN).
 • 1 ρελαί για τυχόν σφάλματα αισθητήρων ή λειτουργικές ανωμαλίες (FAULT).
 • ισχύς επαφών εξόδου 5A-250 Vac.
 • δυνατότητα δοκιμής των ρελαί εξόδου.

Δοκιμές και αποτελέσματα

 • κατασκευή σύμφωνα με τους κανονισμούς CE.
 • προστασία κατά ηλεκτρικών και μαγνητικών θορύβων CEI-EN 50081-2/50082-2.
 • διηλεκτρική αντοχή : 2500 Vac για 1 min μεταξύ ρελαί και
 • αισθητήρων, ρελαί και τροφοδοτικού, τροφοδοτικού και αισθητήρων.
 • ακρίβεια : 1% σε πλήρη κλίμακα, 1 ψηφίο.
 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία : -20C έως +60C.
 • υγρασία : 90%, χωρίς συμπυκνώσεις.
 • Αυτοσβεννύμενο περίβλημα από ABS – NORΥL 94VO.
 • προαιρετικά : εμπρόσθιο προστατευτικό πλαστικό.
 • προαιρετικά : προστασία των ηλεκτρονικών μερών.
 • πρόσοψη από πολυκαρμπονάτ βαθμού προστασίας ΙΡ65.
  ισχύς 3VA.
 • αποθήκευση δεδομένων : το λιγότερο 10 χρόνια.
 • ψηφιακή γραμμικότητα του σήματος των αισθήτηρων.
 • αυτοδιαγνωστικό κύκλωμα

Διαστάσεις

 • 96 x 96 mm (συμπεριλαμβανομένων των οπίσθιων ακροδεκτών) DIN
 • 43700-prof.140mm.
 • άνοιγμα για τοποθέτηση : 92 x 92 mm.