ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Υπηρεσία Ελέγχου και Συντήρησης Υποσταθμού Μέσης Τάσης 20kV με Μετασχηματιστή Μόνωσης Ελαίου ή Ρητίνης

Η υπηρεσία περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και έλεγχου στο σύνολο του εξοπλισμού του Υποσταθμού (Μετασχηματιστή – Πίνακες Μέσης και Χαμηλής Τάσης), ειδικές μετρήσεις , καθαρισμό και κατηγοριοποιείται σύμφωνα με την κρισιμότητα της εγκατάστασης αλλά και τις απαιτήσεις του πελάτη σε:

  • Ετήσιο Έλεγχο και Συντήρηση, περιλαμβάνοντας μία επίσκεψη , με προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης του Υποσταθμού. Προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά το χρόνο ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του Υποσταθμού, αφετέρου δε η βέλτιστη σχέση μεταξύ κατανάλωσης και απόδοσης του Μετασχηματιστή.
  • Προληπτικό Έλεγχο και Συντήρηση με Συμβόλαιο, περιλαμβάνοντας δύο ή περισσότερες επισκέψεις το χρόνο. Προτείνεται σε εγκαταστάσεις στις οποίες εκτός από την διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας του Υ/Σ, απαιτείται η πρόληψη βλαβών καθώς και η άμεση αποκατάσταση τους.